DCMS  คำแนะนำในการสืบค้น 
  ค้นหาแบบง่าย  /  ค้นหาแบบละเอียด  | คำแนะนำ  
คำแนะนำในการสืบค้น:

 • สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสืบค้น ใช้เชื่อมโยงคำค้นหลายคำ ในการสืบค้นแต่ละครั้ง
 • การสืบค้นโดยกำหนดเขตข้อมูล สำหรับการค้นหาบทความโดยระบุเขตข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบต่างๆ
 • ชื่อเขตข้อมูล ใช้สำหรับการสืบค้นทั่วไป และการสืบค้นตามเขตข้อมูลที่กำหนด


  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสืบค้น:


  ตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึง สัญลักษณ์และคำต่างๆ เพื่อใช้สืบค้นพร้อมคำจำกัดความ และตัวอย่างการใช้งาน 

  สัญลักษณ์    ตีวอย่าง     ผลที่ได้ ...  

  AND internet AND programming   ปรากฎคำว่า internet และ programming ในบทความเดียวกัน
  OR internet OR programming   internet หรือ programming คำใดคำหนึ่ง หรือทั้งสองคำจากบทความทั้งหมด.
  NOT internet AND NOT programming    เรื่อง internet ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง programming .
  NEAR internet NEAR/3 programming   ปรากฎคำว่า internet ใกล้กับ programming ภายในระยะ 3 คำ
  ADJ internet ADJ programming   ปรากฎคำว่า internet ติดกับคำว่า programming
  W/n internet W/3 programming   ปรากฎคำว่า programming หลังคำว่า internet ภายในระยะ 3 คำ
  ? int??net   คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า int และลงท้ายด้วยคำว่า net เช่น internet, intranet...
  * inter*   คำใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า inter เช่น internet, international...
  + program+   ทุกรูปของคำว่า program ไม่ว่าจะเห็น คำนาม กริยา คำคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ อาการนาม เช่น programmed, programming, programmer...
  # program#   ข้อมูลที่มีแต่คำว่า program เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ programmed, programming, programmer...
  Operator   Sample Use    Find articles containing ... 

  หมายเหตุ

 • ADJ เป็นค่าเบื้องต้นที่กำหนดไว้สำหรับการสืบค้น หมายความว่า เมื่อพิมพ์คำค้นใดๆ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป โดยที่ไม่ได้ใช้คำเชื่อม หรือ สัญลักษณ์พิเศษ การแสดงผลจะเหมือนกับการใช้คำเชื่อม ADJ
  ตัวอย่างเช่น สืบค้น internet programming ผลที่ได้จะเหมือนกับ internet ADJ programming
 • ถ้าต้องการสืบค้นคำใดๆ ที่มีหลายรูปแบบ เช่นรูปแบบของคำนาม กริยา อาการนาม ฯลฯ แนะนำให้ใช้สัญลักษณ์ + ในการสืบค้น เนื่องจากการสืบค้นระหว่าง คำค้นเดียว กับคำค้น แล้วตามด้วยสัญลักษณ์ # จะได้ผลเหมือนกัน
  ตัวอย่างเช่น สืบค้นprogram จะได้ผลการสืบค้นเหมือนกับ program#.


  การสืบค้นโดยกำหนดเขตของข้อมูล:


  เขตข้อมูล
  รูปแบบดังกล่าวใช้สำหรับค้นหาคำใดๆ ภายใต้เขตข้อมูลเดียวตามที่กำหนด ตัวอย่างเช่น smith:author เป็นการค้นหารายการที่มีคำว่า smith ในส่วนของผู้แต่ง
  Example: smith:author specifies that the author field is to be searched for the query word smith.
  /F:
  รูปแบบที่สองใช้สำหรับค้นหาคำใดๆ ภายใต้เขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลตามที่กำหนด ตัวอย่างเช่น kirk douglas/F:text, author, titleเป็นการค้นหารายการที่มีคำว่า kirk และ/หรือ douglas โดยที่คำทั้งสองนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน ของทุกเขตข้อมูลที่ระบะไว้
  Example: kirk douglas/F:text, author, title specifies that kirk and/or douglas need to be in either the text, author, or the title field for the record to be retrieved.
  field=num
  ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลข
  ตัวอย่างเช่น : year=1982 เป็นการค้นหารายการที่มีเลข 1982 ในเขตข้อมูลปีพิมพ์


  ชื่อเขตข้อมูล:


  การใช้เขตข้อมูลช่วยในการสืบค้นบทความ เช่น ค้นหาจากผู้แต่ง หรือ ชื่อบริษัท รายการด้านล่าง เป็นเขตข้อมูลที่ใช้เป็นประจำสำหรับการสืบค้นข้อมูล


  These are the fields and what they can help you find.          Sample Use

  FILENAME  ชื่อไฟล์(Prakeaw_Temple.gif):FILENAME 
  MAINT  ชื่อเรื่อง  (Unseen):TITLE 
  TITLE_ALTER  ชื่อเรื่องอื่นๆ(Prakeaw Temple):TITLE_ALTER 
  CREATOR  ชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหา(K.Tongake):CREATOR
  SUBJECT  หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ(Prakeaw Temple):SUBJECT 
  SUBJECT_CLASSIFICATIONแผนกการจัดหมู่ของหัวเรื่อง หรือคำสำคัญ(Building):SUBJECT_CLASSIFICATION 
  DESCRIPTIONหัวข้อขยายความของเนื้อหา(Emerald buddha):DESCRIPTION
  CONTRIBUTOR  ผู้แต่งร่วม(K.Laddawan):CONTRIBUTOR 
  PUBLISHER  สำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่จัดทำเนื้อหา(Magaret P.Roger):PUBLISHER 
  DATE_CREATEDวันที่ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ(20010421):DATE_CREATED 
  DATE_ISSUEDวันที่นำทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ระบบ(20010421):DATE_ISSUED 
  DATE_MODIFIEDวันที่มีการแก้ไขทรัพยากรสารสนเทศ(20010421):DATE_MODIFIED
  TYPE  ประเภทลักษณะเนื้อหาของทรัพยากร(Image):TYPE 
  FORMAT  รูปแบบของข้อมูลที่นำเสนอ(GIF):FORMAT 
  IDENTIFIER  รหัสที่ระบุเฉพาะของทรัพยากรที่ลงรายการ(http://www.geocity.com):IDENTIFIER
  SOURCE  ต้นฉบับ หรือแหล่งที่มาของทรัพยากร(History Book):SOURCE
  LANGUAGE  ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาของทรัพยากร(tha):LANGUAGE 
  RELATION  ทรัพยากรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่ลงรายการ(Fortunesiam Webmaster):RELATION 
  COVERAGE  ขอบเขตของเนื้อหาในด้านสถานที่ และเวลา(Bangkok Thailand.):COVERAGE 
  RIGHTS  ลิขสิทธิ์ในทรัพยากร(Copy Right by web master.):RIGHTS 
  ANNOTATION  บันทึกประกอบในลักษณะที่เป็นกราฟฟิค(Dr. Aung No):ANNOTATION 
  THESIS_DNAMEชื่อปริญญา(Sciences):THESIS_DNAME
  THESIS_LEVELระดับของปริญญา(Bachelor Degree):THESIS_LEVEL
  THESIS_DESCสาขาวิชา(Mathematics):THESIS_DESC
  THESIS_GRANTมหาวิทยาลัยผู้ประสาทวิชา(Bangkok University):THESIS_GRANT 
  CONTENT  เนื้อหาของเอกสาร หรือข้อมูล(Temple):CONTENT 


 •